DHI subsidie: financier uw internationale ambities

De DHI subsidie helpt mkb-ondernemers om actief te worden op nieuwe buitenlandse markten. De subsidie kan worden gebruikt voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. In een steeds globaliserende wereld is het voor mkb-ondernemers belangrijk om actief te zijn op nieuwe buitenlandse markten. De DHI subsidie helpt ondernemers om deze ambities te realiseren.

Wat is de DHI subsidie

De DHI subsidie is een subsidieregeling voor het mkb. De subsidie kan worden gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • Demonstratieprojecten: Om een nieuwe technologie, product of dienst te demonstreren in een DHI land.
 • Haalbaarheidsprojecten: Om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw eigen technologie, product of dienst.
 • Investeringsvoorbereidingsprojecten: Gericht op de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een buitenlandse onderneming.
dhi subsidie: internationaal ondernemen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de DHI subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een mkb-onderneming
 • U bent gevestigd in Nederland
 • Uw project is gericht op een DHI land
 • Uw project heeft een exportpotentieel

Aanvraag

Er zijn 3 DHI instrumenten:

 • Demonstratieprojecten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Investerings-voorbereidingsstudies.

Hieronder vind je een korte beschrijving van elk instrument en de bijbehorende voorwaarden:

1. Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject heeft als doel om een technologie, kapitaalgoed of dienst via een praktijksituatie te demonstreren in één van de DHI-landen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €200.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw voor de markt waar jij wilt demonstreren;
 • Er moet aangetoond worden dat het product of dienst onder lokale omstandigheden moet worden gedemonstreerd en dat dit toegevoegde waarde heeft. Daarnaast moet de demonstratie plaatsvinden in een reële situatie en moet deze gericht zijn op meerdere partijen (potentiële afnemers);
 • De verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag. In het geval van DGGF-landen betreft het 5 keer het subsidiebedrag;

2. Haalbaarheidsstudie

Het doel van dit onderdeel is om onderzoek te doen naar de technische of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw technologie, kapitaalgoed of dienst. Een haalbaarheidsstudie resulteert in een rapport op basis waarvan de buitenlandse partij een investeringsbesluit kan nemen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De studie duurt niet langer dan twee jaar en de verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag. In het geval van DGGF-landen betreft het 5 keer het subsidiebedrag;
 • De studie omvat geen marktonderzoek, maar technische toepasbaarheid en specificaties. Dit betekent dat voor aanvang van de haalbaarheidsstudie er voldoende duidelijkheid moet zijn over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie is bedoeld om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een voorgenomen buitenlandse investering en duurt niet langer dan 2 jaar. Het resultaat van een investeringsvoorbereidingsproject betreft een businessplan. Op basis van dat plan kan een goed onderbouwd besluit worden genomen en financiering worden aangevraagd voor de beoogde investering.

De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De investering dient gericht te zijn op de versterking van de activiteiten van jouw huidige bedrijf;
 • Voor de beoogde investering dient aannemelijk gemaakt te worden dat het financierbaar is;
 • Het mag gaan om een joint venture, wel moet de investeringspartner al bekend zijn. Mocht het gaat om een dochteronderneming in het land waar het project op gericht is, dan telt die ook mee voor de subsidie;
 • De kosten die de lokale partij maakt komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt wel voor de kosten die de lokale partij bij de Nederlandse subsidieaanvrager in rekening brengt;
 • Je moet aannemelijk maken dat de aanvragende partijen de kosten van het investeringsvoorbereidingsproject kunnen dragen bij verkrijgen van de subsidie.

Verschil haalbaarheidsstudie en investeringsvoorbereidingsstudie

Net als met een haalbaarheidsstudie kun je met een investeringsvoorbereidingsstudie de haalbaarheid van een project onderzoeken. Bij een haalbaarheidsproject ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. Hij of zij heeft interesse in uw product of dienst en de studie zal aantonen of de aanschaf haalbaar is. Echter, bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer.

Voorbeeld

Stel, u bent een mkb-ondernemer in de maakindustrie en u wilt een nieuw product ontwikkelen. U heeft een idee voor een nieuw type machine, maar u bent niet zeker of het product haalbaar is in het buitenland. U kunt de DHI subsidie aanvragen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. In de haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of het technisch mogelijk is om het product te ontwikkelen, of er voldoende vraag is naar het product in het buitenland en wat de kosten van de ontwikkeling zijn.